Sprüche des Monoats

„Toveel is toveel un to weinig is to weinig“, säer deBuer,
„use Mudder hett 10 Kinner un dat Schoap hett bloß 1 Lamm.“
Kennt einer sick vondoage mit Plattdüütsk ut,
so kann hei mehr un is fein rut!!
„Dat helpt för de Müüse“,säer de Buer,
doar stickede hei dat Huus an.
Wat schall ick mi vondoage uprägen oawer dat,
wat morgen goar nich passiert. 

April
He fangt so seut an, de April,
weckt all use Lerbensgeister.
Denn draht hei sick un lett en Furz,
un denn schlaht hei koppheister.

Dat harrst nich dacht, dat ärgert di.
Du fangst nu an to schimpen.
Ik segg di: „Goah noa’n Dokter hen
un loat di eerstmal impfen.

De Grippe luuert al in de Eck,
bolle kriggt se di tofoaten.
Nimm nich de Müz af, dat’s to freuh.
Ik wörr dat eerstmal loaten.“

De Wedergott, de wendet sick
wohen, dat kannst nich oahnen.
An’n besten is’t, du teuvst dat af.
In’n Mai kannst beter ploanen. 

Originoal von Brigitte Fokuhl, oawersettet up hiesiget Platt von M. Graefen